OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SANLOG SP. Z O.O. SP. K.

Tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 września 2019 r.

§ 1
Stosowanie Ogólnych Warunków Handlowych SANLOG oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010

1. SANLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Trzciance (zwana dalej „SANLOG”) prowadzi platformę internetową służącą do realizacji zleceń transportowych w imieniu własnym i na własny rachunek (zwaną dalej „Platformą”).

2. Z Platformy można korzystać tylko w celach handlowych, wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej: OWH).

3. W przypadku gdy niniejsze OWH nie zawierają wyraźnych wytycznych, stosuje się odpowiednio Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 (zwane dalej „OPWS 2010”). Ma to miejsce szczególnie w zakresie, w którym wyraźnie odsyła się do OPWS 2010. Warunki te są dostępne na stronie http://pisil.pl/opws-2010/.

§ 2
Rejestracja

1. Aby uzyskać dostęp do Platformy należy się zarejestrować. Dostęp otrzymują wyłącznie klienci prowadzący działalność gospodarczą (zwani dalej „Użytkownik/Użytkownicy”), którzy zlecają SANLOG spedycję towarów (zwani dalej „Zleceniodawca/Zleceniodawcy”), albo którym SANLOG zleca przeprowadzenie transportu towarów (zwani dalej „Przewoźnik/Przewoźnicy”).

2. W momencie dokonania rejestracji zostaje zawarta umowa o korzystanie z platformy SANLOG (zwana dalej „Umową o korzystanie z platformy”). Użytkownik zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych danych podstawowych oraz do przesłania na Platformę wymaganych dokumentów w celu weryfikacji.

3. SANLOG sprawdza przesłane dane oraz dokumenty Użytkowników i jest uprawniona do zasięgnięcia informacji na temat wypłacalności Użytkownika.

4. SANLOG zastrzega sobie prawo do odrzucenia poszczególnych rejestracji bez podania przyczyny.

5. Rejestrując się na Platformie SANLOG, Użytkownik akceptuje poniższe warunki.

§ 3
Korzystanie z platformy

1. SANLOG umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Platformy w czasie obowiązywania Umowy o korzystanie z platformy. Nie obejmuje to okresu, w trakcie którego serwery, z których korzysta SANLOG, nie będą dostępne ze względu na prace konserwacyjne lub ze względów technicznych bądź innych, na które SANLOG nie ma wpływu.

2. Korzystanie z Platformy może odbywać się wyłącznie w celu, któremu służy Platforma.

3. Dokumenty przesyłane na Platformę przez Użytkowników należy sprawdzić pod względem możliwych uszkodzeń (w szczególności obecności wirusów, trojanów itp.). Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczać na Platformie żadnego szkodliwego oprogramowania ani kodów programów.

4. SANLOG zastrzega sobie prawo do odebrania poszczególnym Użytkownikom prawa do korzystania z Platformy w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu postanowień niniejszych OWH lub przepisów prawa.

5. Zlecenia spedycyjne udzielane SANLOG przez Zleceniodawców.

§ 4
Zawarcie umowy spedycyjnej

1. Zleceniodawca przesyła SANLOG za pośrednictwem Platformy zapytanie o przygotowanie oferty spedycyjnej na wykonanie transportu. Zapytanie musi zawierać przynajmniej dane, które zostały wskazane na Platformie w polach obowiązkowych. Na podstawie tych danych SANLOG składa wiążącą ofertę spedycyjną na wykonanie transportu.

2. Zleceniodawca może zaakceptować ofertę w terminie, który SANLOG wyznaczyła dla danej oferty. W momencie akceptacji oferty (poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku) między SANLOG a Zleceniodawcą zostaje zawarta umowa spedycyjna, chyba że umowa ta dotyczy transportu produktów zabronionych podlegających wyłączeniu z transportu (patrz punkt 4.2).

3. SANLOG ma prawo anulować zlecenie w ciągu 30 minut po wprowadzeniu go na Platformę, jeżeli stwierdzi, że realizacja zlecenia nie jest możliwa ze względu na warunki OWH. W takim przypadku SANLOG niezwłocznie informuje zleceniodawcę, że zlecenie spedycyjne nie zostało zrealizowane.

4. W wyjątkowych sytuacjach zapytanie można złożyć inną drogą (np. e-mailowo lub telefonicznie). W takim przypadku umowa spedycyjna dochodzi do skutku dopiero w momencie, gdy SANLOG sporządzi dla Zleceniodawcy pisemną ofertę (np. e-mailem), którą Zleceniodawca pisemnie potwierdzi.

5. Zleceniodawca nie ma możliwości nałożenia na SANLOG kary umownej z tytułu przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzeń czy też utraty przesyłki.

6. W przypadku gdy Zleceniodawca po zawarciu umowy, a przed wykonaniem transportu, wyda polecenia, które będą mieć wpływ na koszty, terminy, rodzaj i zakres zlecenia transportowego, SANLOG ma prawo zażądać od Zleceniodawcy dodatkowych nakładów i kosztów przewozu powstałych z tego tytułu. Jeżeli okaże się, że polecenia te uniemożliwiają SANLOG prawidłową realizację zlecenia transportowego, SANLOG ma prawo wypowiedzieć umowę transportową bez powstania po stronie Zleceniodawcy prawa do rekompensaty.

7. W przypadku anulowania zlecenia spedycyjnego przez Zleceniodawcę, SANLOG obciąży Zleceniodawcę karą umowną w do wysokości poniesionych kosztów. SANLOG ma prawo dochodzenia szkody przewyższającej karę umowną na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

8. Zapłata kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 7 winna nastąpić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej.

9. SANLOG może potrącić karę umowną z środków Zleceniodawcy znajdujących się w posiadaniu SANLOG.

§ 5
Produkty zabronione wyłączone z przewozu

1. Produktami zabronionymi, które są wyłączone z przewozu, są przesyłki zawierające:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska;
 • wysokiej jakości artykuły elektroniczne zagrożone możliwością kradzieży, takie jak np. smartfony;
 • płaskie monitory, komputery osobiste, kamery;
 • przedmioty o unikalnej wartości, dzieła sztuki, antyki, obrazy, rzeźby, pojazdy mechaniczne każdego rodzaju;
 • żywe zwierzęta, martwe zwierzęta, elementy ciała lub pośmiertne części ludzkiego ciała;
 • przesyłki, których transport wymaga zezwolenia;
 • szkło i porcelana (bez opakowania i odpowiedniego zabezpieczenia);
 • napoje alkoholowe, papierosy;
 • rzeczy przewożone w związku z przeprowadzką;
 • silniki spalinowe, akumulatory, skrzynie biegów, elementy zawieszenia;
 • beczki, skrzynki, butle i pojemniki po gazie i innych materiałach ADR;
 • drzwi, okna;
 • rulony, kable i sznury na szpulach oraz wszystkie przedmioty o podobnym kształcie;
 • rośliny;
 • gotówka, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, bursztyn, karty płatnicze oraz pozostałe środki płatnicze;
 • dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy itp.), metryki-oryginały, dyplomy wyższych uczelni-oryginały, dokumentacja medyczna-oryginały, dokumenty rejestrowe pojazdów, tablice rejestracyjne;
 • telewizory, monitory komputerowe i inne zawierające ekran ciekłokrystaliczny lub szklany
 • leki, wyroby medyczne, farmaceutyczne, narkotyki i substancje psychoaktywne;
 • żywność, suplementy diety;
 • ciecze, płyny itp. bez względu na rodzaj opakowania;
 • towary wymagające zapewnienia specjalistycznych warunków przewozowych (np. chłodnia),
 • towary łatwopsujące się,
 • broń (w tym także broń pneumatyczna, Air Soft Gun – ASG oraz paintballowa), części broni, realistycznie odwzorowane repliki broni, amunicja,
 • przedmioty stanowiące zagrożenie dla osób lub otoczenia ze względu na swe właściwości fizyczne-chemiczne,
 • materiały pornograficzne/obsceniczne,
 • paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające jakiekolwiek zapachy,
 • kupony loteryjne, urządzenia hazardowe,
 • odżywki, pokarmy oraz pasze przeznaczone dla zwierząt,
 • akumulatory, baterie litowo-jonowe oraz innego rodzaju baterie (przewóz baterii litowo-jonowych zamontowanych w urządzeniach dopuszczalny wyłącznie po uprzedniej akceptacji),
 • materiały biologiczne, organiczne, próbki do badań pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego oraz roślinnego,
 • tzw. mienie przesiedleńcze/rzeczy osobiste/odzież używana/bagaż bez właściciela;
 • zegarki, których cena detaliczna jest wyższa niż 150.00 USD za sztukę i które zawierają metale i/lub kamienie szlachetne;
 • instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane;
 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
 • banderoli;
 • poduszek powietrznych;
 • kamizelek kuloodpornych;
 • dokumentów przetargowych i księgowych;
 • zbiorów filatelistycznych i przedmiotów numizmatycznych;
 • materiałów promieniotwórczych;
 • produktów metabolizmu ludzkiego;
 • nasion.

2. Zleceniodawca jako jedyny odpowiada, by przesyłki przeznaczone do transportu nie zawierały produktów zabronionych.

3. SANLOG nie ma obowiązku kontroli przesyłek, jednakże zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ich zawartości. Sprawdzenie to odbywa się w obecności Zleceniodawcy lub osoby trzeciej poinformowanej przez SANLOG o tej czynności. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń złożonych przez Zleceniodawcę w dokumentach przewozowych, SANLOG obciąży Zleceniodawcę kosztami sprawdzenia. Konieczność sprawdzenia Przesyłki może nastąpić także w przypadkach określonych przez władze państwowe lub organy administracji. W takim przypadku wszelkie koszty takiej inspekcji obciążają Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca naruszający OWH poprzez wysyłanie produktów wyłączonych z przewozu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą one wyrządzić. Dotyczy to uszkodzeń innych paczek, budynków, wyposażenia, pojazdów oraz narażenia życia i zdrowia pracowników SANLOG.

§ 6
Wykonanie zlecenia spedycyjnego

1. SANLOG jest spedytorem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który nie świadczy usług transportowych samodzielnie, lecz zleca ich wykonanie Przewoźnikom wedle własnego wyboru.

2. SANLOG w niezależny sposób ustala środek i trasę transportu oraz dokonuje wyboru wykonawców.

3. SANLOG zawiera wymagane umowy przewozowe, umowy magazynowe oraz umowy spedycyjne we własnym imieniu i udziela informacji oraz poleceń przedsiębiorstwom wykonującym zlecenia. SANLOG przeprowadza te działania na własną odpowiedzialność, jednakże przy uwzględnieniu interesów Zleceniodawcy. W przypadku gdy Zleceniodawca wyda SANLOG polecenia, SANLOG będzie się do nich stosować w granicach określonych w punkcie 4.1.

4. Dokumenty przewozowe są przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Mogą to być dokumenty cyfrowe (np. w postaci elektronicznego listu przewozowego) lub cyfrowe zdjęcia tzn. skany dokumentów przewozowych. Alternatywnie można korzystać również z urządzeń mobilnych, na których będą w widoczny sposób wyświetlane wymagane informacje. Podpisy i dokumenty odczytane z tych urządzeń będą uznawane za wystarczające dowody. SANLOG nie przekazuje dokumentów dostawy lub dokumentów przewozowych w formie papierowej.

5. Zleceniodawca zezwoli Przewoźnikowi wykonującemu zlecenie transportowe kontrolę załadunku.

§ 7
Wymiana sprzętu załadunkowego

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dla sprzętu załadunkowego stosuje się zasadę wymiany idealnej, tzn. Przewoźnik w miejscu załadunku przekazuje ze swoich zasobów taką samą liczbę sprzętów załadunkowych takiego samego rodzaju i jakości, jaką przyjął w momencie załadunku, a w miejscu rozładunku otrzymuje z powrotem odpowiednią liczbę sprzętów załadunkowych takiego samego rodzaju i jakości.

2. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia palet o jakości niższej niż paleta biała nieuszkodzona.

§ 8
Zgłoszenie szkody

1. Zleceniodawca ma obowiązek informować o szkodach powstałych w przesyłce niezwłocznie po odbiorze przesyłki, nie później niż w terminie ustawowym. Szkoda musi zostać zgłoszona na piśmie, e-mailem lub za pośrednictwem formularza internetowego udostępnionego przez firmę SANLOG.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany precyzyjnie opisać powstałą szkodę lub stratę i udokumentować ją przy pomocy odpowiednich narzędzi (np. w formie zdjęcia). W przypadku braku dostarczenia przesyłki, szkodę należy zgłosić niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu dostawy. Jeżeli nie wyznaczono terminu dostawy, szkoda musi zostać zgłoszona po upływie zwyczajowego terminu dostawy tj. 24 godziny.

§ 9
Odpowiedzialność

1. SANLOG ponosi odpowiedzialność wynikającą z OPWS2010 oraz z przepisów prawa.

2. W przypadku, gdy przesyłka zawiera towar podlegający wyłączeniu zgodnie z zapisami OWH, Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu w stosunku do wszystkich stron umowy oraz organów państwowych.

3. SANLOG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przesyłkach na skutek nieodpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.

4. SANLOG nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, wystąpienia siły wyższej, warunków atmosferycznych, wpływu innych towarów, uszkodzeń dokonanych przez zwierzęta oraz za naturalne zmiany. Niezależnie od powyższego, obowiązują również ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności spedytora wynikające z przepisów prawa oraz OPWS2010.

5. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z przepisami prawa, za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody, które wystąpią po stronie SANLOG oraz osób działających w jej imieniu, w szczególności po stronie Przewoźników, którym zlecono wykonanie usługi transportowej.

6. Obowiązek wypłaty odszkodowania uwzględnia kary grzywny, kary pieniężne oraz koszty pomocy prawnej.

7. Jeżeli w czasie trwania pieczy nad ładunkiem osoby trzecie będą dochodzić względem SANLOG praw do przesyłki, Zleceniodawca zwolni SANLOG ze wszelkich roszczeń, chyba że SANLOG odpowiada za roszczenia z własnej winy.

§ 10
Ubezpieczenie

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Zleceniodawca posiada własne ubezpieczenie.

2. SANLOG nie jest zobowiązany do ubezpieczenia Przesyłki. SANLOG może zawrzeć w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy oraz na koszt Zleceniodawcy umowę ubezpieczenia przesyłki w transporcie.

3. W celu zawarcia w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy umowy ubezpieczenia przesyłki w transporcie Zleceniodawca winien zlecić ubezpieczenie w treści Zlecenia oraz określić wymagane dane, w szczególności rodzaj i wartość Przesyłki. SANLOG może, przed zawarciem Umowy ze Zleceniodawcą, odmówić przyjęcia zlecenia dotyczącego ubezpieczenia Przesyłki bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

§ 11
Wynagrodzenie z tytułu usług spedycyjnych

1. Usługi spedycyjne podlegają wynagrodzeniu w wysokości podanej na przyjęciu zlecenia przez SANLOG.

2. Do każdego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania usług transportowych oraz obejmuje opłaty drogowe. Jednakże Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz SANLOG dodatkowe wynagrodzenie w razie wykonania przez SANLOG lub podmiot zaangażowany w wykonanie Umowy dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności (poza zakresem Umowy), o ile wykonanie takich dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności zostało uzgodnione ze Zleceniodawcą, a także w przypadku gdy wykonanie dodatkowych usług spedycyjnych lub czynności nie zostało uzgodnione ze Zleceniodawcą, ale było niezbędne do należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia Przesyłki lub praw i interesów Zleceniodawcy lub SANLOG.

4. Niezależnie od wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić SANLOG wszelkie nieprzewidziane koszty i wydatki poniesione w celu wykonania Umowy przez SANLOG i podmioty zaangażowane w wykonanie, choćby nawet takie koszty i wydatki nie zostały wprost przewidziane w Umowie.

5. SANLOG ma prawo do wynagrodzenia za przestój. Postanowienia punktu 5.6 stosuje się odpowiednio.

§ 12
Factoring

1. SANLOG ma prawo do przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzeń wobec Zleceniodawcy w ramach umowy factoringu.

§ 13
Terminy płatności

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez SANLOG w terminie 10 dni od daty od dnia ich doręczenia Zleceniodawcy.

2. W razie opóźnienia Zleceniodawcy w zapłacie jakiejkolwiek należności na rzecz SANLOG – niezależnie od innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, Umowy lub OWH – SANLOG przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4. Zlecenia transportowe udzielane przez SANLOG Przewoźnikom.

§ 14
Zawarcie umowy transportowej

1. Przewoźnik składa zobowiązującą ofertę na wykonanie zlecenia transportowego poprzez kliknięcie na odpowiednio oznaczony przycisk na Platformie.

2. Podstawą dla składanej oferty są warunki, wymagania oraz informacja o wynagrodzeniu, które SANLOG zamieszcza na swojej Platformie w odniesieniu do danego transportu. SANLOG może przyjąć tę ofertę w terminie wskazanym na Platformie.

3. W przypadku gdy na dany transport ofertę zgłosi kilku przewoźników, SANLOG przysługuje prawo wyboru Przewoźnika według własnego uznania.

4. SANLOG poinformuje Przewoźnika w formie elektronicznej o zawarciu lub braku zawarcia umowy najpóźniej w momencie upływu terminu przyjęcia oferty.

5. Przewoźnik jest zobowiązany do podtrzymania swojej oferty do momentu otrzymania elektronicznej informacji.

6. W momencie przyjęcia oferty przez SANLOG między SANLOG a Przewoźnikiem dochodzi do skutku wiążące zlecenie transportowe.

7. Przewoźnik oświadcza, że przed zawarciem umowy transportowej miał możliwość zapoznania się z opcją internetowej formy składania ofert i realizacji zleceń. Ponadto Przewoźnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości warunki i wymagania stawiane wobec danego transportu oraz że będzie w stanie je realizować zgodnie z wytycznymi umowy transportowej.

§ 15
Odstąpienie od umowy transportowej przez Przewoźnika

1. Jeśli Przewoźnik anuluje zlecenie transportowe, SANLOG rozpoczyna poszukiwanie innego Przewoźnika (tzw. transportu zastępczego).

2. Jeżeli opłaty za transport zastępczy przekraczają opłaty uzgodnione w pierwotnej umowie transportowej, Przewoźnik, który anulował zlecenie transportowe, jest zobowiązany do zwrotu na rzecz SANLOG różnicy pomiędzy opłatami za transport zastępczy a opłatami uzgodnionymi w pierwotnej umowie. W takim przypadku SANLOG wystawi fakturę na kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy powyższymi opłatami. Niniejsze postanowienie stosuje się zawsze, niezależnie od momentu wypowiedzenia umowy przez Przewoźnika. Zwrot różnicy ma również zastosowanie w przypadku, gdy SANLOG jest zmuszony do zarezerwowania tzw. transportu specjalnego ze względu na warunki rynkowe i/lub krótkoterminowy charakter transportu, za który opłata jest znacznie wyższa niż wskazuje poziom ceny rynkowej za ten transport. Jednocześnie SANLOG gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najtańszą możliwą alternatywę transportu zastępczego.

§ 16
Planowanie i realizacja transportu

1. Za zaplanowanie i przeprowadzenie transportu odpowiada wyłącznie Przewoźnik, któremu SANLOG zleciła wykonanie usługi transportowej.

2. SANLOG przekaże w zleceniu transportowym wszelkie informacje, które mają znaczenie dla przeprowadzenia usługi transportu zgodnie z wytycznymi podanymi w zleceniu.

3. Przewoźnik jest zgodnie z umową transportową zobowiązany do terminowego i bezszkodowego przewozu przesyłek będących przedmiotem umowy oraz do świadczenia usług dodatkowych związanych z przewozem (np. wykonywania załadunku i rozładunku przesyłek).

4. SANLOG ma wyłączne prawo wydawania poleceń w zakresie wszelkich kwestii związanych z transportem. Jeżeli Przewoźnik zauważy przeszkody, które utrudnią lub uniemożliwią wykonanie transportu prawidłowo i zgodnie z umową, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić się po instrukcje do SANLOG. Przewoźnik w żadnym wypadku nie ma prawa podejmowania samodzielnych decyzji ani w bezpośrednim porozumieniu z nadawcą lub odbiorcą przesyłki bądź jego przedstawicielem, chyba że SANLOG wyraziła odgórnie pisemną zgodę na takie porozumienie.

§ 17
Korzystanie z mobilnej aplikacji SANLOG przez Przewoźnika

1. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia SANLOG, że kierowca korzysta z najnowszej wersji aplikacji SANLOG APP. W tym celu dysponent wysyła wiadomość z platformy SANLOG na smartfon kierowcy. Powyższa wiadomość zawiera link, który musi zostać aktywowany przez kierowcę. Następnie kierowca otwiera zlecenie w programie SANLOG APP.

2. Jeżeli kierowca nie pobrał jeszcze programu SANLOG APP, zostanie o to poproszony. Istnieje możliwość, że Kierowca będzie musiał dokonać aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji (tzw. Update).

3. Kierowca potwierdza zlecenie w aplikacji SANLOG MOBILE APP i tym samym uruchamia funkcję monitorowania (tzw. funkcję trackingu). Otwierając aplikację SANLOG MOBILE APP kierowca zgadza się, że aplikacja może korzystać z usług jego smartfona wymaganych do funkcji monitorowania oraz że SANLOG może korzystać z informacji geoprzestrzennych zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z aplikacji SANLOG MOBILE APP. Ogólne warunki korzystania z aplikacji SANLOG MOBILE APP oraz podstawy ochrony danych osobowych związane z funkcją monitorowania są określone w Polityce Prywatności SANLOG.

4. Kierowca musi otworzyć zlecenie transportowe w SANLOG APP co najmniej na 2 godziny przed załadunkiem, następnie potwierdzić zlecenie i aktywować funkcję monitorowania transportu. Jeżeli Przewoźnik nie jest w stanie zagwarantować funkcji monitorowania przez aplikację SANLOG MOBILE APP jest on zobowiązany do aktywnego i niezależnego wprowadzenia informacji o statusie zlecenia, np. o czasie przybycia, załadunku i rozładunku, w odpowiednie pola na platformie SANLOG. W takim przypadku przewidywany czas przybycia na miejsce załadunku lub rozładunku musi zostać wprowadzony z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem i być natychmiast aktualizowany w przypadku wystąpienia zmian. Czas załadunku i rozładunku musi zostać potwierdzony najpóźniej 15 minut po rzeczywistym załadunku i rozładunku. Wszelkie opóźnienia muszą być zarejestrowane przez Przewoźnika w momencie, w którym są możliwe do rozpoznania. W tym przypadku Przewoźnik zapewnia również, że zespół serwisowy SANLOG może się z nim skontaktować w razie jakichkolwiek pytań (patrz „Kontakt z przewoźnikiem”). Jeżeli Przewoźnik nie korzysta z SANLOG MOBILE APP, a informacje o statusie nie są aktywnie i na bieżąco wprowadzane na platformę SANLOG lub też wpisy nie są wiarygodne, członkowie zespołu serwisowego SANLOG skontaktują się z Przewoźnikiem telefonicznie w celu otrzymania od niego odpowiednich informacji o transporcie. SANLOG obciąży Przewoźnika za tą dodatkową usługę opłatą manipulacyjną w wysokości 20 EURO.

§ 18
Kontakt z Przewoźnikiem

1. Przewoźnik gwarantuje, że w trakcie wykonywania zlecenia, będzie osiągalny telefonicznie. Okres wykonywania zlecenia rozpoczyna się na dwie godziny przed załadunkiem i kończy się w momencie ostatniego rozładunku, który odbiorca musi udokumentować. Bycie osiągalnym oznacza, że Przewoźnik odpowiada na połączenia telefoniczne lub pocztę elektroniczną w ciągu 20 minut.

2. W celu zapewnienia osiągalności poza godzinami pracy Przewoźnik podaje SANLOG numer telefonu alarmowego lub numer telefonu kierowcy i upoważnia SANLOG do bezpośredniego kontaktu z kierowcą w przypadku, gdy nie można się z nim skontaktować za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

§ 19
Opóźnienia w transporcie

1. SANLOG ustala z Przewoźnikiem w umowie transportowej termin załadunku i rozładunku towaru.

2. Przed zawarciem umowy transportowej Przewoźnik sprawdza czy jest w stanie dotrzymać powyższych terminów. Zawierając umowę transportową, Przewoźnik zobowiązuje się do ich dotrzymania.

3. Opóźnienie w transporcie ma miejsce, jeżeli Przewoźnik nie dotrzyma uzgodnionych terminów załadunku i rozładunku.

4. Przewoźnik jest zobowiązany do aktywnego informowania SANLOG o wszelkich opóźnieniach terminowo. Zwrot „terminowo” oznacza, że komunikacja następuje niezwłocznie po powzięciu przez Przewoźnika informacji o ewentualnym opóźnieniu.

5. Jeżeli Przewoźnik nie poinformuje SANLOG o opóźnieniu w terminie, SANLOG ma prawo zażądać od Przewoźnika odszkodowania lub obciążyć go ryczałtową opłatą kompensacyjną w wysokości 15% uzgodnionej ceny za transport. Postanowienie to ma zastosowanie niezależnie od tego, czy Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za opóźnienie czy też nie.

6. Jeżeli Przewoźnik w sposób zawiniony spowoduje opóźnienie i nie dotrzyma ustalonego w umowie transportowej dnia załadunku lub rozładunku, SANLOG ma prawo zażądać od Przewoźnika odszkodowania za szkodę lub obciążyć Przewoźnika zryczałtowaną opłatą wyrównawczą w wysokości 15% uzgodnionej ceny za transport. Poprzez pojęcie zawinionego opóźnienia należy rozumieć w szczególności sytuacje, gdy Przewoźnik przybył spóźniony na miejsce załadunku / rozładunku z powodu „zaspania” kierowcy, czy też z powodu trudności w znalezieniu miejsca załadunku / rozładunku.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za tzw. niezawinione opóźnienie, jednakże tylko wtedy, gdy niezwłocznie poinformuje o tym SANLOG. Powyższe dotyczy w szczególności opóźnień spowodowanych problemami w ruchu drogowym i opóźnień, za które odpowiedzialność ponosi nadawca lub odbiorca.

8. Na żądanie SANLOG Przewoźnik jest zobowiązany udowodnić za pomocą odpowiednich dokumentów (np. wyciągów z telematyki), że opóźnienie powstało nie z jego winy. SANLOG ma prawo wstrzymać się z uiszczeniem opłaty za transport do czasu przedłożenia odpowiednich dokumentów uzupełniających.

§ 20
Naruszenie obowiązków przez Przewoźnika

1. Jeżeli Przewoźnik naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy transportowej, jest zobowiązany do wypłacenia na rzecz SANLOG odszkodowania za straty wynikające z tego naruszenia.

2. Jeżeli transport nie jest możliwy w uzgodnionym w umowie terminie załadunku i rozładunku, SANLOG może zlecić osobie trzeciej wykonanie transportu bez wyznaczania terminu i zażądać od Przewoźnika pokrycia wynikających z tego tytułu kosztów.

3. Za naruszenie obowiązków uważa się również sytuację, gdy Przewoźnik nie korzysta z SANLOG MOBILE APP na dwie godziny przed terminem pierwszego załadunku lub rozładunku (patrz przepisy w rozdziale „Korzystanie z mobilnej aplikacji SANLOG przez Przewoźnika”) a zespół serwisowy SANLOG nie może się z nim skontaktować (patrz przepisy w rozdziale „Kontakt z Przewoźnikiem”).

4. W przypadku uznania przez SANLOG, że doszło do naruszenia obowiązków przez Przewoźnika, SANLOG wyśle do Przewoźnika wiadomość e-mail z informacją, że zleci transport osobie trzeciej i obciąży Przewoźnika kosztami, które powstaną z tego tytułu. Dotyczy to również przypadku, gdy SANLOG musi zarezerwować transport specjalny ze względu na warunki rynkowe i/lub krótkoterminowy charakter transportu, za który opłata jest znacznie wyższa niż wskazuje poziom ceny rynkowej za ten transport. SANLOG gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najtańszą możliwą alternatywę transportu.

5. Ponadto SANLOG ma prawo do dochodzenia od Przewoźnika dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia jego obowiązków.

§ 21
Sprzęt załadunkowy

1. Jeżeli w zleceniu transportowym, w drodze indywidualnej umowy nie ustalono inaczej, wymiany sprzętu załadunkowego należy dokonywać u nadawcy i odbiorcy (w trakcie wykonywania transportu) w stosunku 1:1 – zgodnie z zasadą wymiany idealnej (patrz punkt 4.3). Obowiązek zwrotu i ryzyko związane z wymianą sprzętu załadunkowego zostały uwzględnione w wysokości wynagrodzenia Przewoźnika w postaci 5 % wartości zlecenia. W przypadku zawinionego braku wymiany sprzętu załadunkowego SANLOG naliczy za każdą europaletę opłatę w wysokości 10,00 euro, za każdą koszo-paletę (tzw. gitterbox) 75,00 euro, a za każdą paletę typu Düsseldorf 6,00 euro. Przewoźnik ma prawo udokumentować mniejszą wysokość szkody.

2. Jeżeli sprzęt załadunkowy otrzymany przez Przewoźnika od nadawcy jest niższej jakości niż 1a, Przewoźnik jest zobowiązany do udokumentowania tych wad jakościowych w odpowiedni sposób, np. za pomocą zdjęć lub potwierdzenia od nadawcy. Przewoźnik ma również prawo odmówić przyjęcia palet o jakości niższej niż 1a.

3. Jeżeli Przewoźnik nie ma możliwości wymiany sprzętu załadunkowego, może zwrócić sprzęt załadunkowy do specjalnie wyznaczonych operatorów wymieniających sprzęty załadunkowe i zlecić jego zwrot na rzecz SANLOG. Przewoźnik musi z wyprzedzeniem uzgodnić z SANLOG zwrot i wybór miejsca przyjmującego sprzęty załadunkowe. Następnie Przewoźnik musi dostarczyć cyfrową kopię noty uznaniowej SANLOG. SANLOG zaakceptuje potrącenia z noty uznaniowej przez operatora przyjmującego sprzęt załadunkowy z powodu wad jakościowych tylko wtedy, gdy Przewoźnik udokumentował w odpowiedni sposób te wady jakościowe podczas załadunku. Jeśli Przewoźnik nie dostarczy odpowiedniej dokumentacji, SANLOG naliczy 5,50 EURO za naprawę europalety. Stawka ta może się różnić w przypadku innego sprzętu załadunkowego.

4. Jeżeli Przewoźnik nie wymieni sprzętu załadunkowego zgodnie z zasadą wymiany idealnej i nie prześle SANLOG dowodu dokonania wymiany sprzętu załadunkowego przez operatora wymieniającego sprzęt załadunkowy, SANLOG ma prawo wystawić Przewoźnikowi fakturę za wartość sprzętu załadunkowego. Wartość sprzętu załadunkowego określa się na podstawie opisanej w tym punkcie wyceny.

5. Przewoźnik może przedłożyć SANLOG dowód noty uznaniowej od operatora wymieniającego sprzęt załadunkowy w formie cyfrowej w ciągu 30 dni od terminu rozładunku, przesyłając go na Platformę lub drogą elektroniczną do SANLOG, aby następnie otrzymać notę uznaniową na odpowiednią kwotę w ciągu następnych 5 dni roboczych. Noty uznaniowe nie będą uwzględnione po upływie 30 dni od momentu rozładunku.

§ 22
Transport towarów niebezpiecznych (ADR)

1. W przypadku transportu towarów niebezpiecznych Przewoźnik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z usług kierowców, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z przepisem 8.2.3 ADR i w razie potrzeby posiadają ważne zaświadczenie ADR. Pojazdy muszą być wyposażone do transportu towarów niebezpiecznych w pomarańczowe oznakowanie zgodnie z przepisem 5.3.2 ADR, sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z przepisem 8.1.4 ADR oraz inne wyposażenie ochronne zgodnie z przepisem 8.1.5 ADR i instrukcje pisemną zgodnie z przepisem 5.4.3 ADR.

§ 23
Listy przewozowe i dowody dostawy

1. Przewoźnik ma obowiązek w ciągu 72 godzin od momentu rozładunku, przekazać SANLOG na dowód prawidłowego wykonania transportu i dostarczenia towaru, dokumenty przewozowe lub inne dokumenty transportowe w formie kopii elektronicznej. Kopia elektroniczna może mieć formę skanu lub cyfrowej fotografii w czytelnej jakości odpowiednich dokumentów. Transmisja może mieć formę uploadu na Platformie lub w mobilnej aplikacji SANLOG APP, lub poprzez e-mail na adres biuro@sanlog.pl.

2. Przewoźnik ma obowiązek w ciągu 10 dni wysłać oryginalne dokumenty przewozowe pocztą na adres SANLOG Ul. Twardogórska 2, Poznań 60-169. W przypadku nieotrzymania dokumentów SANLOG ma prawo wydłużyć termin płatności do 60 dni

3. Jeżeli Przewoźnik prześle dowód dostawy w formie elektronicznej lub dokumenty transportowe później niż 24 godziny po terminie rozładunku, SANLOG ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 euro.

§ 24
Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług transportowych

1. Świadczenie zleconych usług transportowych odbywa się za wynagrodzeniem, które zostało ustalone w momencie dojścia do skutku zlecenia transportowego zgodnie z punktem 5.1.

2. Do każdego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania transportu, w tym opłaty drogowe oraz koszty wymiany palet. Nakłady dodatkowe zostaną zwrócone wyłącznie po ich uzgodnieniu i udokumentowaniu.

4. Opłata za przestój, który nie jest zawiniony przez SANLOG, należy się w wysokości nałożonej na SANLOG przez osoby trzecie.

§ 25
Terminy płatności i potrącenia

1. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury i pomyślnej weryfikacji dokumentów przewozowych. Jeżeli dokumenty przewozowe nie są kompletne lub nieczytelne, lub jeżeli inne kwestie dotyczące transportu nie są wyjaśnione, termin płatności rozpoczyna się dopiero od momentu wyjaśnienia wszystkich nierozstrzygniętych kwestii.

2. SANLOG dąży do uregulowania wszystkich należność lub wystawienia noty uznaniowej w ciągu 5 dni od otrzymania dokumentów przewozowych.

3. Prawo Przewoźnika do ustanowienia zastawu jest wykluczone. Prawo do zatrzymania obowiązuje tylko w sytuacji, gdy zostało to uznane lub prawomocnie stwierdzone.

§ 26
Zakaz zamieszczania zleceń transportowych na giełdach transportowych

1. Przewoźnikom zabrania się:

a. umieszczania zapytań transportowych publikowanych na Platformie na giełdach transportowych lub innych platformach pośredniczących;

b. umieszczania zleceń transportowych zawartych z firmą SANLOG na giełdach transportowych lub innych platformach pośredniczących.

2. W przypadku naruszenia powyższych zakazów SANLOG ma możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez konieczności wystosowania wcześniejszego upomnienia.

§ 27
Pracownicy wykwalifikowani

1. Przewoźnik będzie angażować do realizacji zlecenia transportowego wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, którzy w dostatecznym zakresie posługują się językiem niemieckim lub angielskim w mowie i piśmie.

§ 28
Prawidłowe wyposażenie pojazdów

1. Przewoźnik odpowiada za prawidłowe wyposażenie pojazdów.

2. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić stałą dostępność pojazdów wykorzystywanych do wykonywania zlecenia transportowego.

3. Przewoźnik wyposaży swoje pojazdy oraz ewentualnie ich kierowców, w sprzęt elektroniczny (np. smartfony lub tablety z funkcją robienia zdjęć, na których – jeżeli funkcja ta będzie dostępna – została zainstalowana aplikacja internetowa).

§ 29
Wypowiedzenie zlecenia transportowego przez SANLOG

1. W przypadku wypowiedzenia zlecenia transportowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 30
Odpowiedzialność

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku międzynarodowego przewozu towarów, do których ma zastosowanie Konwencja CMR, przewoźnik ponosi odpowiedzialność w razie całkowitej lub częściowej utraty lub uszkodzenia przesyłki czy opóźnienia w jej dostawie zgodnie z przepisami Konwencji CMR.

3. Odpowiedzialność SANLOG jest ograniczona zgodnie z § 23 OPWS2010.

4. Szczególne obowiązki przewoźników.

§ 31
Wymagane zezwolenia i ubezpieczenia

1. Przewoźnik oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami transportu, przystosowanymi do świadczenia usług. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonanie transportu.

2. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż równowartość 300,000 tyś. Euro na każde zdarzenie, w tym od kradzieży, rabunku i uszkodzenia towaru.

3. W momencie podjęcia współpracy oraz na wypadek, gdy Przewoźnik będzie dysponował innymi lub zaktualizowanymi dokumentami, Przewoźnik prześle na Platformę cyfrową kopię aktualnego zezwolenia oraz ubezpieczenia OCP. Ponadto, Przewoźnik będzie niezwłocznie informować o wszelkich zmianach, w szczególności o przedwczesnym wygaśnięciu zezwolenia i ubezpieczenia.

4. SANLOG jest uprawniona w każdej chwili do żądania okazania kopii zezwoleń/ubezpieczeń, a Przewoźnik ma obowiązek te dokumenty okazać.

5. W przypadku braku ważnego zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, możliwa będzie realizacja wyłącznie transportu o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony. Przewoźnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie w momencie dokonywania rejestracji na Platformie poprzez potwierdzenie odpowiedniego oświadczenia.

§ 32
Prawo SANLOG do otrzymywania informacji i przeprowadzania kontroli

1. SANLOG zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy, Przewoźnik wypełnia zaciągnięte zobowiązania, w szczególności, czy zostały dostarczone i są ważne wymagane zezwolenia, ubezpieczenia oraz dopełnione inne ustawowe obowiązki, poprzez wgląd w dokumentację firmową Przewoźnika w siedzibie jego firmy lub poprzez zlecenie wykonania kontroli przez osobę trzecią zobowiązaną do zachowania tajemnicy służbowej (doradcę podatkowego, biegłego rewidenta, adwokata/radcę prawnego).

2. W przypadku wykrycia w wyniku kontroli nieprawidłowości skutkujących naruszeniem umowy, Przewoźnik ma obowiązek zrekompensować koszty i szkody powstałe w ten skutek po stronie SANLOG. Jeżeli pracownicy lub osoby, którym powierzono wykonanie zlecenia, nie posiadają wymaganych kwalifikacji, SANLOG ma prawo natychmiast zażądać, by do wykonywania zlecenia zostali przydzieleni inni pracownicy lub osoby działające na zlecenie.

§ 33
Wypowiedzenie umowy o korzystanie z platformy

1. Umowa o korzystanie z platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie Strony przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

4. Zlecenia spedycyjne i/lub frachtowe, które zostały już udzielone, nie mogą zostać wypowiedziane nawet po rozwiązaniu Umowy o korzystanie z platformy. W takim przypadku zlecenia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Po ustaniu Umowy o korzystanie z platformy Użytkownik nie będzie miał dłużej prawa do korzystania z danych ani aplikacji internetowych udostępnionych przez SANLOG.

6. Obie Strony mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnego powodu. Ważne powody w rozumieniu niniejszej umowy to w szczególności:

a. brak poinformowania lub spóźnione poinformowanie SANLOG przez Przewoźnika o wygaśnięciu ewentualnych zezwoleń/ ubezpieczeń lub pozwoleń;

b. brak spełnienia wymagań i warunków wynikających z umów transportowych po uprzednim pisemnym upomnieniu wystosowanym przez SANLOG;

c. naruszenie podstawowych obowiązków, w szczególności, przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku kierowców lub innych przepisów socjalnych dotyczących zarobkowego przewozu drogowego rzeczy.

§ 34
Ochrona danych

1. SANLOG zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych. W związku z tym odsyła się w szczególności do przepisów krajowych o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym „RODO”.

§ 35
Odpowiedzialność za korzystanie z platformy

1. SANLOG oświadcza, że Platforma nadaje się do korzystania z niej w sposób podany w punkcie 1.

2. SANLOG nie odpowiada za szkody powstałe na skutek utraty danych, błędów w transmisji lub inne szkody powstałe w wyniku wadliwego oprogramowania. Dotyczy to również szkód, do których doszło na skutek działań Użytkowników niezgodnych z przeznaczeniem Platformy. Za te szkody odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Użytkownicy.

3. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w punkcie 4 OWH (zlecenia spedycyjne) oraz w punkcie 5 OWH (zlecenia transportowe) mają w swoim zakresie pierwszeństwo.

4. Przed innymi przepisami prawa, jeżeli te nie mają bezwzględnego zastosowania.

§ 36
Zmiany OWH

1. SANLOG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych OWH, w szczególności, gdy wymagać tego będą faktyczne lub techniczne zmiany usługi. SANLOG będzie informować Użytkownika terminowo o planowanych zmianach z przynajmniej czterotygodniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wprowadzane zmiany w tym terminie.

2. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmiany, SANLOG będzie mogła wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę o korzystanie z platformy ze skutkiem na koniec miesiąca oraz wykasować jego konto użytkownika. Pojedyncze zlecenia, które zostały już udzielone, nie będą objęte wypowiedzeniem i również po ustaniu Umowy o korzystanie z Platformy należy je wykonać zgodnie z postanowieniami umowy oraz OWH, które obowiązywały w momencie zawierania umowy.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu na dokonanie zmian w powyższym terminie, zmienione warunki korzystania z Platformy uznaje się za zaakceptowane.

4. SANLOG poinformuje Użytkownika o planowanych zmianach, o przysługującym mu prawie do odmowy wprowadzenia zmian i skutkach prawnych w przypadku skorzystania lub nieskorzystania z prawa do odmowy.

§ 37
Prawo właściwe, właściwość sądowa, pozostałe kwestie

1. Wszystkie umowy zawierane pomiędzy stronami, w szczególności umowy transportowe, umowy spedycyjne i umowy składowe oraz ich realizacja podlegają prawu polskiemu.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między stronami jest Sąd miejsca siedziby SANLOG.

3. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszych OWH staną się w części lub całości nieskuteczne, nie naruszy to prawnej skuteczności pozostałych postanowień.