Spółka SANLOG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trzciance www.sanlog.pl (dalej: „SANLOG”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających naszą stronę internetową, oraz korzystających z dostarczonych przez SANLOG aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnej. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Niniejszy dokument ma zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszej stronie internetowej (https://www.sanlog.pl) aplikacji WEB (https://www.sanlog.pl/app) oraz mobilnej dostępnej w sklepie Google Play (SANLOG) oraz App Store (SANLOG), w tym w związku z zawieraniem umowy o świadczenie usług oferowanych przez SANLOG. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej oraz aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystaniem z dostarczonych przez SANLOG aplikacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo, jednakże nie podawać nam danych osobowych lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli świadczyć oferowanych przez nas usług.

1. Administrator Danych Osobowych.

SANLOG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Trzciance, ul. Tadeusza Kościuszki 7/3, 64-980 Trzcianka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy pod numerem KRS 0000784876, REGON: 383267663, NIP: 7632141448, będąca operatorem strony www.sanlog.pl oraz aplikacji WEB i mobilnej (dalej: „SANLOG”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że SANLOG ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez SANLOG, macie Państwo możliwość skontaktowania się ze SANLOG (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

2. Definicja Państwa danych osobowych.

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez SANLOG.

SANLOG będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze stroną www.sanlog.pl aplikacją WEB oraz aplikacją mobilną oraz używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszych produktów i usług, subskrypcję newsletterów, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania z SANLOG, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO (o czym informujemy szerzej w punkcie 9 (automatyczne podejmowanie decyzji).

Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

3.1 Dane niezbędne do świadczenia usług.

W trakcie użytkowania produktów SANLOG prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji czynności niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Przy składaniu zamówienia oraz zakładania profilu w aplikacji WEB oraz mobilnej prosimy o podanie:

 1. Nazwisko/nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży – faktury VAT;
 2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj) – niezbędne do wystawienia dowodu transakcji;
 3. Numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu transakcji;
 4. Imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dowodu transakcji;
 5. Numer telefonu – konieczne do kontaktu celem ułatwienia realizacji transakcji;
 6. Adres e-mail- konieczne do kontaktu celem potwierdzenia transakcji;
 7. Dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) – konieczne do wysyłki informacji o szczegółach transakcji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne – we wskazanym na stronie SANLOG zakresie – do zawarcia z nami umowy oraz możliwości prawidłowego funkcjonowania produktów SANLOG. Niepodanie danych uniemożliwi SANLOG zawarcie z Państwem umowy.

SANLOG zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

3.2 Subskrypcja newslettera SANLOG.

Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera SANLOG jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia z nami umowy lub złożenia zamówienia.

W przypadku subskrypcji newslettera SANLOG oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie: imienia, nazwiska tytułu Pan/Pani oraz adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od SANLOG, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wpisując swój adres w polu e-mail na stronie: [wpisać odnośnik].

Podstawę prawną takiego przetwarzania do celów marketingu elektronicznego naszych produktów będzie stanowić Państwa zgoda, o której piszemy w punkcie 4 (w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo SANLOG przetwarza Państwa dane osobowe).

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo SANLOG przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez SANLOG. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przetwarzania, na podstawie wskazanej podstawy prawnej, przez określony poniżej czas niezbędny do uzyskania optymalnych efektów przy użytkowaniu produktów SANLOG.

5. Przekazywanie danych.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu rejestracji usług SANLOG mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces realizacji usług;
 • podmiotom z którymi współpracujemy, zaangażowanym w proces przygotowania Państwa zamówienia oraz jego kompletacji;
 • podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę księgową i kadrowo-płacową;
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną;
 • wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych;
 • wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT;

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, SANLOG dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez SANLOG danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

SANLOG nie przekazuje, ale może w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez SANLOG Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, SANLOG nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez SANLOG Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego SANLOG dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez SANLOG w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii:

Macie Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Ponadto, macie Państwo prawo do uzyskania bardziej szczegółowych informacji o przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pod pewnymi warunkami, prawo do otrzymania kopii tych danych osobowych.

 • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych:

Macie Państwo prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby oraz z uwzględnieniem celu przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • prawo do usunięcia Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują:

 1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 2. wycofują Państwo zgodę na przetwarzanie oparte na zgodzie;
 3. przetwarzanie odbywa się w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Istnieją jednak pewne ogólne wyłączenia prawa do usunięcia. Te ogólne wyłączenia obejmują sytuacje, w którym przetwarzanie jest konieczne:

 1. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym;
 3. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych:

W niektórych przypadkach, macie Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy nadal przechowywać Państwa dane osobowe. Jednak w przeciwnym razie SANLOG będzie je przetwarzać wyłącznie:

 1. za Państwa zgodą;
 2. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej;
 4. ze względu na ważny interes publiczny.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SANLOG, który został w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności. SANLOG przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla SANLOG ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne SANLOG do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Macie również Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Jeśli złożą Państwo taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu.

 • prawo do przenoszenia Państwa danych:

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda lub łącząca Państwa z SANLOG umowa, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SANLOG narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Chcielibyśmy poinformować, że newsletter SANLOG może zawierać tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań re-marketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Jak zostało wskazane w punkcie 4, opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania re-marketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług SANLOG).

10. Kontakt.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: gawecki@kancelaria-gawecki.pl

11. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.